xff.jpg

KVKK Aykırı Davranış Sebebiyle Verilen İdare Para Cezası

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin üçüncü paketi olan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun “), 28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren bu Kanun ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (“HMK“) önemli değişiklikler yapıldı.

 

GETİRİLEN YENİLİKLER

 • Kişilerin korunmaya değer üstün menfaatleri olması durumunda hâkim yargılamanın gizli yapılmasına karar verilebilecek.

 • Belirsiz alacak davalarında alacağın miktarı veya değerinin kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğunda, davacının talebini kesin olarak belirlemesi için iki haftalık süre verilecek.

 • Taraflar, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunmalarını genişletemeyecek.

 • Taraflar duruşmaya elektronik ortamdan katılma talebinde bulunabilecek.

 • Yargıtay’ın bozma kararı veya bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı sonrası ilk derece mahkemesinin esasa ilişkin işlem yapması halinde tahkikat sona erinceye kadar ıslah yapılabilecek.

 • Bir tarafın kendi ticari defterlerinde yer alan bir kaydın, karşı tarafın ticari defterlerinde hiç bulunmaması durumunda ticari defterleri sahibi lehine delil olarak kullanılamayacak.

 • Bilirkişi raporuna karşı itiraz süresinin uzatılması talep edilebilecek.

 • Taraflar, Mahkemece hükme bağlanmayan hususlarda ek karar verilmesini talep edebilecek.

 • İhtiyati tedbir kararının uygulanmasını talep etmek için öngörülen bir haftalık süre tedbir kararının tefhim veya tebliğinden itibaren başlayacaktır.

 • Temyiz yoluna başvurulabilecek davaların kapsamı genişletilmiştir.

 • İhtiyati tedbir kararına uymayanların tabi olduğu altı aya kadar olan disiplin cezası şikâyete tabi tutulmuştur ve bu şikâyet, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır.